Kirjamyynti

Karatas-Seura harjoittaa Gurdjieffin opetukseen liittyvää tiedotus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Tällä hetkellä saatavilla on seitsemän suomenkielistä teosta.

Kirjat voi kätevimmin tilata tilauslomakkeella tai sähköpostitse osoitteella karatas@gurdjieff.fi . Lisätiedot kirjoista löydät alta.

P. D. OUSPENSKY
Ihmisen sielulliset kehitysmahdollisuudet

Karatas-Seura ry, 2019
ISBN 972-952-67239-6-9
Asu: nidottu, koko 13×19
172 sivua
ovh 20 €

Ihmisen sielulliset kehitysmahdollisuudet -kirjan esittelemä menetelmä ihmisen tutkimiseksi on ikivanha, mutta tämän päivän ihmiselle uusi, koska sen lähtökohta on nykytieteestä poikkeava. On olemassa eräitä ihmiseen liittyviä perustavaa laatua olevia ilmiöitä, joita ei ole mahdollista tutkia tieteellisesti.

Kirjan kirjoittaja, journalisti ja matemaatikko P. D. Ouspensky syntyi Moskovassa 1878. Hän opiskeli G. I. Gurdjieffin johdolla vuosina 1915 – 22. Vuodesta 1921 aina kuolemaansa 1947 asti hän luennoi Lontoossa ja New Yorkissa. Tämän kirjan sisältämät kuusi luentoa muodostavat koko tutkimusmenetelmän opiskelun perustan.

Teoksen pohdinnan kohteena ovat kysymykset, miksi ihmisen tutkiminen on vaikeata ja mitä on tehtävissä näiden vaikeuksien voittamiseksi. Tutkittavat ilmiöt ovat meille kaikille jokapäiväisestä elämästä tuttuja. Jokaisen on mahdollista lähestyä niitä.

Kirjan uusittu ja laajennettu laitos sisältää luennon, jota ei ole julkaistu aikaisemmin. Tässä luennossa Ouspensky kertoo siitä ’Neljännen tien’ koulusta, johon hän itse oli yhteydessä. 

“Oikeilla menetelmillä ja oikeanlaisilla ponnistuksilla ihminen voi saavuttaa tajuisuuden hallinnan ja tulla tajuiseksi itsestään sanan täydessä merkityksessä. Mitä se sitten tarkoittaakin, sitä emme nykytilassamme pysty edes kuvittelemaan.”  – P. D. Ouspensky  

’Ihmisen sielulliset kehitysmahdollisuudet’ on julkaistu englanniksi nimellä The Psychology of Man’s Possible Evolution.


——————————————————————–

J. G. BENNETT
Gurdjieff – hyvin suuri arvoitus

Neljäs tie Suomessa, 2009
ISBN 978-952-67239-0-7
132 sivua
ovh 20 €

George Ivanovits Gurdjieff (1872-1949) ja hänen opetuksensa Neljännestä tiestä on poikkeuksellisen mielenkiintoinen vaikkakin hämmentävä ilmiö aikamme monien aatevirtausten joukossa. Hänen laajojen, etupäässä Aasiaan suuntautuneiden tutkimusmatkojensa tavoitteena oli ”ihmisen salaisuuden” selville saaminen. Gurdjieff oli mies, joka ei elänyt unessa. Hänen ideoitaan eli ”systeemiään” on esitelty suomeksi P. D. Ouspenskyn kirjoissa Ihmisen sielulliset kehitysmahdollisuudet ja Sirpaleita tuntemattomasta opetuksesta. Uutena painoksena julkaistut J. G. Bennettin luennot kertovat, mistä ideat ovat peräisin ja miten ne ovat saaneet muotonsa. Joudumme länsimaisen kulttuuriperinteen alkulähteille, jotka ovat paljon vanhemmat kuin esimerkiksi antiikin kulttuuri.
 
Gurdjieffin alullepanema työ ihmisen unesta herättämiseksi ja harmoniseksi kehittämiseksi jatkuu tänäkin päivänä – myös Suomessa.

’Gurdjieff – hyvin suuri arvoitus’ on julkaistu englanniksi nimellä GURDJIEFF A Very Great Enigma.

——————————————————————–

J. G. BENNETT
Enneagrammi – kosminen symboli
(LOPPUUNMYYTY)

Neljäs tie Suomessa, 2011
ISBN 978-952-67239-1-4
177 sivua
ovh 20 €

J. G. Bennettin teos Enneagrammi – kosminen symboli selvittää ikivanhan yhdeksänpisteisen kuvion tulkintamahdollisuuksia havainnollisesti seurattavissa sovelluksissa.
 
G. I. Gurdjieffin viime vuosisadan alussa esittelemä kuvio Enneagrammista näyttää täsmällisin käsittein ja askelin, miten yksityisen ihmisen elämä ja ihmiskunnan tila, kuten koko biosfäärin nykyhetki, muotoutuu ikuisuusulottuvuudessa olevien kaavojen ohjauksessa. Enneagrammi tekee mahdolliseksi saada korkeamman asteista tietoa ja ymmärrystä, olipa kysymyksessä ihmisen itseymmärryksen syventäminen, luovan ajattelun ja toiminnan tai ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen.
 
Enneagrammia on mahdollista soveltaa hyvin laaja-alaisesti taiteen, musiikin, filosofian, liike-elämän, teollisen toiminnan ja tieteen tapahtumaketjujen ymmärtämiseen. Enneagrammi sisältää useita monitasoisia tarkastelukulmia. Tämä käy ilmi, kun tutkitaan helposti seurattavissa ja käsitettävissä olevaa keittiön toimintaa ja aterian valmistusta.
 
Tämän painoksen erikoisuutena on J. G. Bennettin näkemys Vuorisaarnan tekstin sisäisestä sanomasta, joka on esitetty myös Enneagrammin muodossa.

’Enneagrammi – kosminen symboli’ on julkaistu englanniksi nimellä Enneagram Studies.

——————————————————————–

J. G. BENNETT
Tutkimus ihmisestä (LOPPUUNMYYTY)


Tämän kirjan osalta Karatas-Seuran varasto loppuunmyyty, mutta kirjaa on edelleen saatavissa BOD kirjakaupan kautta.

Karatas-Seura ry, 2022
ISBN 978-952-80618-4-7
198 sivua
ovh 28 €

Helmi-maaliskuussa 1967 John G. Bennett järjesti seitsemän luennon sarjan. Luentosarjan tarkoituksena oli opettaa hänen pääteoksensa, The Dramatic Universe, pääkohdat sekä kokeilla Strukturaalisen viestinnän menetelmää.

Kurssin sisältö kuvaa ihmisen näkymätöntä rakennetta ja puhuu ”sellaisista ihmisluonnon puolista, joihin ei voida saada välitöntä kosketusta, ja tapahtumista, joita ei voida tutkia välittömällä tarkkailulla”. Osallistujia pyydettiin vastaamaan kutakin luentoa koskeviin kysymyksiin käyttämällä ns. semanttista matriisia. Kurssi oli mahdollista suorittaa joko osallistumalla luennoille tai etäopintoina. Suomessa tämä kurssi järjestettiin 1970-luvulla kirjekurssina. Nyt Bennettin kurssin sisältö; luennot, matriisit ja vastaukset, on koottu suomeksi tähän kirjaan.

”En väitä, että tällainen tutkimustapa on helppoa. On aina vaikeampaa ymmärtää kuin tietää. Mutta se riippuu teistä. Voitte työskennellä lujasti tai ottaa asian vaivattomasti. Eihän nyt ole kysymys mistään pätevyyskokeesta tavoitteena ’tohtorin arvo ihmisluonnon tuntemisessa’.”

’Tutkimus ihmisestä’ on julkaistu englanniksi nimellä The Study of Man.

——————————————————————–

J. G. BENNETT
Ihminen kriisitilassa

Karatas-Seura ry, 2016
ISBN 978-952-67239-4-5
276 sivua
ovh 20 €

John G. Bennett (1897-1974) oli englantilainen matemaatikko, tiedemies ja kirjailija, joka tunnetaan parhaiten hänen psykologiaa ja henkisyyttä sekä G. I. Gurdjieffin opetusta käsittelevistä kirjoistaan.
 
Bennett tapasi Gurdjieffin Istanbulissa vuonna 1920 ja Gurdjieffin asetuttua Pariisiin Bennett auttoi häntä Englannin Työn organisoinnissa.
 
Tämä ihmiskunnan kriisiä käsittelevä kirja antaa vastauksen ainakin kahteen kysymykseen: miten kriisi on syntynyt ja miten se on ratkaistavissa. Aikamme kriisin syyt ovat Bennettin mukaan niin jokapäiväiset ja meitä lähellä, ettemme osaa kiinnittää niihin huomiota. Hyväksymme tiettyjä perusolettamuksia, jotka kuitenkin lähemmin tarkasteltuina paljastuvat tosipohjaa vailla oleviksi.
 
Vapautuminen tästä sokeudesta edellyttää tiettyä heräämistä, jota Bennett kuvaa avautumiseksi uudelle, ”ikuisuudeksi” nimittämälleen ulottuvuudelle. Tämä ei ole epämääräinen uskonnollinen tai mystinen käsite, eikä liian vaikeatajuinen tavalliselle lukijalle, vaan jokaisen ulottuvilla oleva, normaaliin elämänkulkuun liittymä mahdollisuus. Kirjan tarkoitus on auttaa meitä näkemään henkilökohtaisesti, että nykyinen ihmiskunnan kriisitila voidaan ratkaista vain ottamalla ajan ikuisuusulottuvuus vakavasti.
 
Kirja pohjautuu kahteentoista yleisöluentoon, jotka Bennett piti Lontoossa toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1946.

’Ihminen kriisitilassa’ on julkaistu englanniksi nimellä The Crisis in Human Affairs.

——————————————————————–

J. G. BENNETT – MARIAN KAMINSKI
Uudistuva maailmankuva

Karatas-Seura ry, 2015
ISBN 978-952-67239-3-8
151 sivua
ovh 20 €
 
Uudistuva maailmankuva -teos on kaksiosainen toivottu esittely ja johdanto englantilaisen tiedemiehen, matemaatikon ja uskontojen tutkijan J. G. Bennettin laajaan Dramaattinen universumi -kirjasarjaan. Kirjasarjan neljä osaa, jotka on kirjoitettu vuosien 1956–1966 aikana, käsittää kaikkiaan 1667 tekstisivua. Uudistuva maailmankuva koostuu kysymyksistä ja vastauksista, jotka selventävät Bennettin tärkeimpiä ideoita kuten ajan kolmea laatua, sattumanvaraisuuden universaalisuutta, ihmiselle varattua korkeata sallimaa sekä ihmiskunnan kohtaloa ohjaavia ja korjaavia korkeita älyolentoja. 
 
Teoksen toinen osa on kooste Marian Kaminskin laatimasta Dramaattinen universumi -kirjasarjan sanastosta. Sanaston käsitteet ja systeemiset termit ovat tarpeellinen apu pyrittäessä ymmärtämään Bennettin näkemystä ihmisen ja ihmiskunnan sekä koko luomakunnan merkityksestä harmonian maailman rakentamisessa.

’Uudistuva maailmankuva’ on julkaistu englanniksi nimellä A short guide to ’The Dramatic Universe’.

——————————————————————–

J. G. BENNETT
Aineen, elämän ja kosmoksen energiat

Karatas-Seura ry, 2014
ISBN 978-952-93-4481-9
201 sivua
ovh 20 €

Kokemus on todellisuuden mittapuu. Päästäksemme selville todellisuuden luonteesta on ikivanha kysymys ”mistä aine on tehty” muovattava uudelleen muotoon ”mistä aineesta kokemuksemme on tehty”. Energioiden kolmesta suuresta ryhmittymästä vain aineen energiat ovat todettavissa tieteellisin menetelmin. Tietomme elämänenergioista perustuu pääosin henkilökohtaiseen kokemiseemme. Kosmiset energiat eivät ole määräysvallassamme, mutta eräin edellytyksin ihmiselle on mahdollista rakentaa niihin yhteys.
 
Kirjassa J. G. Bennett osoittaa, kuinka syvyyspsykologia sekä mystinen ja uskonnollinen kokemus liittyvät moderneihin teorioihin energiasta, voimakentistä ja elämän rakenteista. Hän myös näyttää, kuinka tajunta, luovuus ja rakkaus avaavat uusia näkymiä ymmärtää ihmistä ja maailmankaikkeutta kokonaisvaltaisena harmonisena rakenteena. Kahdentoista energian peruslaaduista neljällä energialla on välitön merkitys ihmiskokemuksessamme. Ne ovat tietoisessa elämässämme vaikuttavia energioita, joita voimme jossakin määrin hallita ja säädellä. Bennett kutsuu niitä automaatti-, sensitiivi- ja tajuntaenergiaksi sekä luovaksi energiaksi. Niiden käytännöllinen ymmärtäminen tekee mahdolliseksi oman elämämme ohjaamisen lähes kaikilla ihmiselle mahdollisilla kokemuksen tasoilla.

’Aineen, elämän ja kosmoksen energiat’ on julkaistu englanniksi nimellä Energies: Material, Vital, Cosmic.

——————————————————————–

J. G. BENNETT
Muuntumisen tie
(LOPPUUNMYYTY)

Neljäs tie Suomessa, 2008
ISBN 978-952-92-2798-3
256 sivua
ovh 28 €
 
John G. Bennett oli eräs Gurdjieff-Ouspensky -perinteen tärkeimmistä opettajista. Muuntumisen tie on kirja, jonka hän kirjoitti tallentaakseen 50 vuoden etsimisen tulokset siitä, mikä on todellista tässä muuttuvassa maailmassa.
 
Bennett ei asettanut kovin suuria odotuksia työlleen, mutta hänen rehellisyytensä ja sinnikkyytensä näkyvät selvästi hänen kirjoituksissaan, kun hän kuvaa niitä ongelmakohtia ja oivalluksia, joita esiintyy tyypillisessä etsinnässä. Muuntumisen tie on hyvin arvokas ihmisille, jotka jo ovat lähteneet tai ovat aikeissa lähteä henkisten harjoitusten tielle. Hyvin harva meistä tulee suureksi opettajaksi, mutta jokainen, joka pyrkii seuraamaan henkisten harjoitusten tietä, tulee kohtaamaan nämä vaikeudet, ja silloin häntä saattaa puhutella sellainen opettaja, joka on kulkenut tuota polkua.
 
Bennett tiesi, että muuntumisen työ ei pääty milloinkaan ja että on useita menetelmiä, joita ei voida esittää kirjallisesti. Hän käytti erinomaista viestimistaitoaan kuvatakseen eloisasti ja käytännöllisesti sen, jonka saattoi tällä tavalla esittää. Hän oli itse sitä mieltä, ettei ollut kyennyt kattamaan muuntumisen koko tapahtumaa ja tämä kertoo hänen vaatimattomuudestaan ja voimastaan. Hän kirjoitti. ”Nämä varoitukset ja varaukset saattavat tuoda mieleen, että minulla itsellä on varsin vähäinen luottamus siihen, että kuvaukseni osoittautuisivat kenellekään hyödyllisiksi. Voin vain sanoa, että monta kertaa elämässäni olisin ollut kiitollinen, jos minulla olisi ollut saatavilla tällainen kirja.”

’Muuntumisen tie’ on julkaistu englanniksi nimellä Transformation.

——————————————————————–

JARL FAHLER
Harhan oivaltaminen

Karatas-Seura ry, 2019
ISBN 978-952-67239-5-2
174 sivua
ovh 20 €

Jarl Fahler oli yksi arvostetuimpia suomalaisia parapsykologeja. Fahlerin teoriat ja teokset ovat saaneet suurimmaksi osaksi arvostusta vasta hänen kuolemansa jälkeen. Tutkimuksissaan Fahler kartoitti ihmisen tietoisuuden katvealueita ja yliaistillisia havaintoja. Harhan oivaltaminen (1965) on yksi Fahlerin tunnetuimpia kirjallisia teoksia.

Kirja on kirjoitettu oivalluskykyisiä ihmisiä varten, jota itsenäisesti ja ennakkoluulottomasti ovat kiinnostuneet ihmisen todella tärkeimpien ongelmien ymmärtämisestä. Fahler puhuu tässä kirjassaan kaikille kanssaihmisille, jotka tyytymättä puolitotuuksiin, haluavat porautua suoraan ihmisen perusongelmien ytimeen.

——————————————————————–

C. S. Lewis
Suuri avioero

Karatas kirjat, 1970
144 sivua
ovh 15 €

Clive Staples Lewisin (1898-1963) vuonna 1946 ilmestynyt ”uskonnollisen tieteiskuvitelma” Suuri Avioero käsittelee samaa aihetta kuin Danten Jumalainen Näytelmä ja Blaken Taivaan ja Helvetin Avioliitto. Mutta Danten valtavan panoraaman ja Blaken liekehtivien näkyjen asemesta Lewisin draaman tapahtumapaikkana on eräs sateisena iltapäivänä alkanut bussimatka. Kirjava joukko eritasoisia ihmisiä – lässyttävästä naisihmisestä arvovaltaiseen teologiin – saa tilaisuuden nähdä oman sisimmän olemuksensa ja samalla mahdollisuuden tehdä valinnan, mikä merkitsisi uutta elämää. Mutta lähes jokaisen näkökentässä on pimeä täplä ja valinta käy joko mahdottomaksi tai nurinkuriseksi – tyypillisenä esimerkkinä vapaamielinen piispa, joka taivaan sijasta valitsee seminaarien johtamisen helvetissä. Kirja käsittelee erästä ajallemme ominaista moraalisairautta, valeasuun verhoutunutta itsepetosta ja kyvyttömyyttä eettisiin ratkaisuihin. Taidokkaalla valohämyn ja kirkkauden vaihtelulla luotua syvyystaustaa vasten henkilöhahmot saavat uuden sisäisen ulottuvuuden.

Lewis oli 1940- ja 1950-luvuilla eräs anglosaksisen kirjallisen maailman huomattavimpia vaikuttajia, jonka jokaista teosta tuhannet älykkäät miehet ja naiset odottivat innokkaasti. Hänen auktoriteettinsa pohjana oli taito yhdistää älyllinen selkeys hienosyisten moraaliongelmien analyysiin ja kyky ilmaista sisäisen elämämme dialektisia vastakohtia mestarillisessa tyyliasussa.

’Suuri avioero’ on julkaistu englanniksi nimellä The Great Divorce. Suomennos Kari Krohn. Kannen kuva Aleksandra Ionowa.